Gwybodaeth

Yma Yn Derwen deg anelwn at ddarparu profiadau newydd a chyffrous i’r plant o ddydd i ddydd. Mae ein harweinwyr ystafell yn dewis ac yn cynllunio ystod eang o weithgareddau sy’n seiliedig ar thema neu bwnc y mis. Nod y gweithgareddau yw annog pob plentyn unigol i ddatblygu eu hyder a chreadigrwydd ei hun. Nod y staff yw arwain y plant tuag at wneud dewisiadau iach, cadw’n ddiogel ac adeiladu ar eu lles emosiynol.

ORIAU AGOR- 7:30- 18:00
Dydd Llun i Ddydd Gwener (Heblaw Gwyliau banc)
Hanner Diwrnod 7:30- 13:00/ 13:00- 18:00 £33
Diwrnod llawn 7:30- 18:00 £45

Yr Ystafelloedd

Mae pob ystafell wedi’i threfnu’n feddylgar i gyd-fynd ag oedran y plant, gydag amrywiaeth o deganau ac adnoddau i’w cadw’n brysur drwy’r dydd. Rydym hefyd yn rhan o gyn-ysgolion iach, Cynllun Gwên ac amser stori actif.

Ystafell Siani Flewog (3mis- 18mis)

Gall yr ystafell Siani flewog gynnal 9 o fabanod gyda 3 aelod o staff ac mae yna lawer o wahanol ardaloedd i’r babanod eu mwynhau’n ddiogel. Mae yna weithgareddau dyddiol sy’n cael eu creu yn arbennig ar gyfer yr oedran, megis chwarae synhwyraidd a chwarae bler, er mwyn sicrhau bod y babanod i gyd yn gallu cymryd rhan yn y profiadau sydd ar gael. Mae’r staff yn gweithio o gwmpas trefn dyddiol unigol pob baban o ran amseroedd nap a bwydo photel i gefnogi’r drefn gartref yn ogystal â phosibl. Mae gan yr ystafell beiriant paratoi poteli a system storio i ddal clytiau a weipiau. Mae yna ystafell dawel hefyd sy’n cynnwys cotiau ar gyfer amser cysgu y babanod. Rydym hefyd yn llwyr gefnogi “baby led weaning” ar gyfer unrhyw faban sy’n dechrau ar y camau cyntaf tuag at fwydydd solid ac yn hyblyg gyda pharatoi gwahanol fyrbrydau i weddu.

Ystafell Pili Pala (18mis- 2 a hanner)

Ystafell Pili Pala yw’r camau cyntaf i’r babanod wrth dyfu yn unigolion bach annibynnol. Mae’r ystafell hon yn canolbwyntio ar gynnig amgylchedd gofalgar tebyg i’r ystafell fabanod i helpu gyda’r trosglwyddo, ac ar yr un pryd yn annog hunan hyder drwy amrywiaeth o weithgareddau. Mae’r gweithgareddau yma yn cael eu cynllunio gan arweinydd yr ystafell er mwyn gweddu i alluoedd y plant ac maent yn cynnig ffyrdd cyffrous iddynt archwilio’n rhydd. Mae amser cylch hefyd yn cael ei wneud bob bore gyda canu ac adnabod enwau i helpu i’w paratoi ar gyfer profiadau yn yr ystafell nesaf yn y dyfodol. Mae llawer o adnoddau cyffrous ar gael, o deganau sy’n addas i’w hoedran i gist lawn o lyfrau Cymraeg i ddewis ohonynt. Cynigir matresi cyfforddus a dillad gwely glân hefyd ar gyfer amseroedd nap.

Ystafell Wiwerod (2 a hanner- 4)

Gall yr ystafell wiwerod gynnal 11 o blant gyda 2-3 aelod o staff, yn dibynnu ar yr ystod oedran. Mae’r ystafell hon yn canolbwyntio fwy ar baratoi’r plant ar gyfer y trosgwyddiad i ysgol brif ffrwd gyda gweithgareddau dyddiol sy’n cefnogi’r cyfnod sylfaen. Mae’r plant yn mwynhau amser cylch a gweithgareddau addysgol sydd wedi eu cynllunio o amgylch thema gan arweinydd yr ystafell a hefyd yn mwynhau mynd allan am dro lle bo’n bosibl. Mae digonedd o fannau chwarae rhydd a hwyliog i’r plant fwynhau rhywfaint o annibyniaeth a chymdeithasu gyda ffrindiau. Rydym yn llwyr gefnogi plant sy’n cychwyn defnyddio’r toiled ac mae genym gyfleusterau toiled/newid addas. Ar hyn o bryd, rydym hefyd yn gallu cynnig system codi a gollwng i’r ysgolion o fewn yr ardal leol i blant sydd wedi dechrau mynychu addysg prif ffrwd.

Trefn Dyddiol

Rydym yn cynnig brecwast, cinio a te bach yn y feithrinfa ac yn darparu ar gyfer unrhyw ofynion dietegol, alergeddau a bwydydd meddal i fabanod. Mae cinio rhwng 11:30-12 a te rhwng 2:30-3:00. (Gellir gweld ein bwydlenni yn yr adran galeri)
Mae ystafell Pili Pala a’r ystafell wiwerod yn cysgu syth ar ôl cinio (ar gyfer y plant sydd eisiau cysgu) ond maent bob amser yn hyblyg tuag at anghenion y plant fel unigolion.

Cynllun tair oed

Yn ystod 39 wythnos y tymor ysgol, bydd y Llywodraeth yn cynnig talu am uchafswm o 20 awr o ofal plant yn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin Blynyddoedd Cynnar. Mae fwy o wybodaeth i’w gael ar wefan Sir Conwy neu wefan y Llywodraeth.